Trzemeszno,dnia 13.02.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach przedsięwzięcia „Renowacja i konserwacja ścian w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie reprezentowana przez

ks. Piotra Kotowskiego – Proboszcza

Pl. Kosmowskiego 8, 62-240 Trzemeszno

e-mail: trzemeszno10@archidiecezja.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Cel zamówienia:

Celem zadania jest odnowienie zabytkowego budynku kościoła parafialnego, poprzez zatrzymanie destrukcji budynku, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz umożliwienie dalszego sprawowania liturgii i nabożeństw na obiekcie, a przede wszystkim zachowanie ważnego dla regionu obiektu dziedzictwa kulturowego.

 

 1. Zakres zadania obejmuje w szczególności:

 

 1. Wykonanie zgodnie z programem prac konserwatorskich następującego zakresu prac: renowacja i konserwacja wnętrza bazyliki - ściany nawy głównej pod kopułą na skrzyżowaniu z transeptem do drugiego gzymsu - kontynuacja – etap II

 1. nawa główna – część pod kopułą do pierwszego gzymsu (pilastry z głowicami, gzyms nad rzeźbami, polichromie – zacheuszki, nisze z rzeźbami, część cokołowa – tynk uzupełnienie, partie ścian gładkich,

 2. górna część nawy głównej (od pierwszego do drugiego gzymsu) – gzyms górny, ściany polichromowane z detalem sztukatorskim oraz polichromowane glify okienne)

 3. opracowanie indywidualnego projektu montażu rusztowania przestrzennego.

 

Realizacja w/w prac pod stałym nadzorem konserwatorskim.

 

 1. Opis zabytku:

Trzemeszeńska katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła była świątynią przyklasztorną. Tytuł katedry związany jest z wyniesieniem przeora klasztoru do godności opata, łączący się z przywilejem posługiwania się infułą i pastorałem. Podziemia bazyliki kryją kamienne pozostałości romańskie. Z budowli wzniesionej w XII wieku przez kanoników regularnych zachowały się dwie wieże i elementy architektury wnętrza. W świątyni widoczne są pozostałości przebudowy gotyckiej. W latach 1764-81 staraniem opata Michała Kościeszy Kosmowskiego kościół został gruntownie odrestaurowany i przebudowany, a jego wnętrze ozdobione w stylu późnego baroku. Wzory architektoniczne, oparte na planie krzyża łacińskiego, otoczonego wieńcem kaplic i wzniosłą kopułą, zaczerpnięto z rzymskiej bazyliki św. Piotra. Spaloną przez Niemców budowlę sakralną z wielkim pietyzmem odbudowano, rekonstruując w detalach elementy wyposażenia wnętrza. Bazylika trzemeszeńska uznawana jest za perłę późnego baroku w Wielkopolsce. W kościele znajduje się epitafium wielce zasłużonego dla kościoła i miasta opata Kosmowskiego oraz tablica upamiętniająca profesora miejscowego gimnazjum Jana Weissa, zamordowanego przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku. W sąsiedztwie bazyliki znajduje się odremontowany dawny pałacyk opacki, mieszczący dziś plebanię.

 

 1. Wpis do rejestru zabytków:

Budynek świątyni, w którym prowadzone będą prace stanowiące przedmiot niniejszego zapytania dotyczą obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod nr 443/A z dnia 06.07.1960 oraz 399/Wlkp/B z dnia 28.05.2015 poz. 18, 30, 32, 33.

 

 1. Lokalizacja zabytku:

Kościół zlokalizowany w Trzemesznie, Plac Kosmowskiego 8, 62-240 Trzemeszno, w gminie Trzemeszno, powiecie gnieźnieński, województwie wielkopolskim.

 

 1. Istotne Warunki Zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z programem prac konserwatorskich i uzyskanym pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wytycznymi określonymi w zapytaniu, obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przepisami BHP i p.poż, ogólnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej z wiedzą restauratorską i konserwatorską zabytków oraz z należytą starannością.

  2. W przypadku prac stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac i robót w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

  3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót.

  4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i użytkowania przez Zamawiającego.

  5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego działania lub zaniechania i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

  6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac.

  7. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, karty gwarancyjne i inne dokumenty świadczące o prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia). Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia, o których mowa w niniejszym punkcie.

  8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, metody użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia.

  9. Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyn.

 5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ryczałtowe.

 6. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin realizacji zamówienia :do 30.11.2024 r.

 2. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych i gotowość do odbioru robót.

 

IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY ORAZ WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

  1. Wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (data odbioru prac musi nastąpić w okresie 5 lat), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

A) co najmniej 2 roboty konserwatorskie/restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o wartości każdej z nich przynajmniej 500 000,00 zł brutto, przy czym każda z nich powinna zawierać wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennej i detalu sztukatorskiego

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu prac, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz na podstawie dowodów, w postaci:

- referencje/poświadczenia z których treści wynikać będzie spełnienie wymaganych warunków lub inne dokumenty potwierdzające wymagane warunki np. protokoły odbioru WKZ/MKZ, protokoły finansowe, kosztorysy powykonawcze.

  1. Dysponują osobami:

konserwator do kierowania pracami konserwatorskimi, lub samodzielnego ich wykonywania, posiadającą uprawnienia określone w art. 37 a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym posiadającą co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków oraz posiadający doświadczenie zawodowe z ostatnich 5 lat, jako konserwator w co najmniej 1 pracy konserwatorskiej polichromii ściennej i detalu sztukatorskiego i wartości robót co najmniej 250 000 zł, brutto.

 

Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu osób, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz na podstawie dowodów, w postaci:

- dyplomu ukończenia studiów na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki,

  1. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokonuje obowiązkowych oględzin obiektu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, ks. Piotr Kotowski – proboszcza Parafii. . Zamawiający wyznacza termin odbycia oględzin obiektu na dzień: 28.02.2024 r. godz. 10.00.. Dla prawidłowej wyceny prac konieczne są oględziny pozwalające na ocenę stopnia i rodzaju zniszczeń.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy o dacie dokonanych oględzin, podpisanych przez Zamawiającego, złożonego w ofercie cenowej – załącznik nr 5.

  1. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden miliony złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na w/w sumę.

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Wymogi formalne:

a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 

b. Na ofertę składają się: oferta cenowa sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty określone w zapytaniu.

 

c. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.

d. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

e. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą we właściwym rejestrze.

f. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.

g. Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

h. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

i. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę.

j. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce składania ofert: Oferta w formie papierowej powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ks. Piotr Kotowski, Pl. Kosmowskiego 8, 62-240 Trzemeszno

2. Termin składania ofert: do dnia 14.03.2024 r. do godz. 11:00.

3. Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w zapytaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o podane niżej kryteria:

1)

Cena

- 60 pkt

2)

Gwarancja

- 20 pkt

3)

Doświadczenie Wykonawcy

- 20 pkt

 

Punkty przyznawane za kryterium „cena zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

 

C = (C n : C b ) x waga

 

gdzie:

C - ilość punktów przyznana danej ofercie,

C n – najniższa cena spośród wszystkich ofert,

C b - cena oferty badanej,

waga – 60

 

Punkty przyznawane za kryterium „G” - „okres gwarancji na materiały i wykonane roboty budowlane” będą liczone następująco:

 

36 m-ce

5 pkt

44 m-cy

10 pkt

52 m-cy

15 pkt

60 m-cy

20 pkt

 

Waga – 20 pkt

 

 

 

Punkty przyznawane za kryterium „W” „doświadczenie wykonawcy” będzie liczone następująco:

 

Doświadczenie wykonawcy będzie liczone jako wykonanie dodatkowych robót budowlanych innych niż wymienione na spełnienie warunku, w okresie ostatnich 5 lat obejmujących roboty budowlano - konserwatorskie - restauratorskie na obiekcie sakralnym, wpisanym do rejestru zabytków, o wartości każdej z nich przynajmniej 250 000,00 zł brutto

 

Ilość wykonanych robót budowlanych spełniających w/w warunek

 

 

3-4 roboty

5-6 robót

7-9 robót

10 lub więcej roboty

 

Waga – 20 pkt

 

Punktowane doświadczenie wykonawcy będzie weryfikowane na podstawie dokumentów, które stanowić będą integralną część z załącznikiem nr 6 wykaz punktowanego doświadczenia wykonawcy poprzez dołączenie dokumentów: referencje/poświadczenia z których treści wynikać będzie spełnienie wymaganych warunków lub inne dokumenty potwierdzające wymagane warunki np. protokoły odbioru WKZ/MKZ, protokoły finansowe, kosztorysy powykonawcze.

 

 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty – którą należy złożyć w formie papierowej.

 3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nazwą zadania określoną w Zapytaniu ofertowym. Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres trzemeszno10@archidiecezja.pl

 4. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: ks. Piotr Kotowski tel. 604 975 936 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 

 

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

 1. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7.

 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i Zapytania ofertowego.

 

 

 

 

X. Klauzula informacyjna z art. 13. RODO

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP Pl. Kosmowskiego 8, 62-240 Trzemeszno

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich oraz zawarcia umowy,

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy,

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania ni

Załączniki do pobrania

Załączniki do pobrania

Powrót

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda